Friday, 24/09/2021 - 20:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Hiệp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

 

   PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

  TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-THCSPHi                               Phước Hiệp, ngày 14 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong trường hợp không tổ chức

                        dạy học trực tiếp được vì dịch Covid -19 năm học 2021 - 2022

 

          Căn cứ công văn số 489/PGDVP ngày 02/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước về việc triển khai hoạt động dạy học đầu năm học 2021-2022.

         Trường THCS Phước Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong trường hợp không tổ chức dạy học trực tiếp được vì dịch Covid -19 năm học 2021 - 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

1. Duy trì hoạt động giảng dạy của GV và học tập của HS, chủ động trong việc thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường.

2. Nâng cao năng lực, kỹ năng công nghệ thông tin của CBQL, GV, HS trong Nhà trường, giúp làm quen và thành thạo với phương thức dạy học phổ biến của thời đại công nghệ 4.0

3. Xây dựng niềm tin, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

4. Về dài hạn, cung cấp các công cụ thực hiện dạy học dự án, tạo kênh học tập dự án cho HS.

II. MỤC TIÊU:

1. Thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường một cách chủ động, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

2. Giáo viên sử dụng được các công cụ dạy học